Wymagania egzaminacyjne

Egzaminator: mgr inż. Zbigniew Semp VII DAN

5 KUP

 1. Tull
  • Won – Hyo
  • Znajomość Yul – Gok
 2. Sparring
  • ilbo matsogi 10el.
  • hosin – sul 8el.
 3. Techniki nożne i ręczne
  • ap cha busigi
  • dollyo chagi
  • yop cha jirugi
  • naeryo chagi
  • dwit cha jirugi
  • yop cha jirugi po obrocie
  • goro chagi
  • naeryo chagi po obrocie
  • bandae goro chagi
  • bandae dollyo chagi
  • twimyo ap cha busigi
  • twimyo dollyo chagi
  • twimyo yop cha jirugi
  • twimyo goro chagi
  • twimyo naeryo chagi
  • twimyo dwit chagi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 180°
  • twimyo dolmyo naeryo chagi 180°
  • twimyo bandae goro chagi
  • gunnun so sonbadak golcho baro makgi
  • gunnun so sonbadak golcho bandae makgi
  • gunnun so ap palkup taerigi
  • kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
  • gunnun so doo palmok nopunde yop makgi
  • twimyo jirugi
  • twimyo i-jung jirugi
 4. Test sprawności
 5. Teoria

4 KUP

 1. Tull
  • Youl – Gok
  • Znajomość Joong – Gun
 2. Sparring
  • ilbo matsogi 10el.
  • wolna walka bez kontaktu
  • hosin – sul 10el.
 3. Techniki nożne i ręczne
  • yop cha jirugi
  • naeryo chagi
  • dwit cha jirugi
  • yop cha jirugi po obrocie
  • goro chagi
  • naeryo chagi po obrocie
  • bandae goro chagi
  • bandae dollyo chagi
  • twimyo yop cha jirugi
  • twimyo goro chagi
  • twimyo naeryo chagi
  • twimyo dwit cha jirugi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 180°
  • twimyo dolmyo naeryo chagi 180°
  • twimyo bandae goro chagi
  • twimyo bandae dollyo chagi
  • niunja so sonkal dung kaunde bakuro makgi
  • niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi
  • niunja so bandae kaunde jirugi
  • gunnun so sonbadak noollo makgi
  • gunnun so sang joomuk sewo jirugi
  • gunnun so sang dwijibo jirugi
  • gunnun so kyocha joomuk chookyo makgi
  • gunnun so we palkup taerigi
  • dwitbal so sonbadak ollyo makgi
  • gojung so mongdung-i makgi
  • twimyo dung joomuk yop taerigi
 4. Rozbicia
  • ap joomuk jirugi – 1 deska
  • ap cha busigi – 2 deski
  • yop cha jirugi – 2 deski
  • twimyo nopi ap cha busigi – 1 deska
  • twimyo nomo yop cha jirugi przez 3 osoby – 1 deska
 5. Test sprawności
 6. Teoria

3 KUP

 1. Tull
  • Joong – Gun
  • Znajomość Toi – Gye
 2. Sparring
  • jayu matsogi
  • hosin – sul 10el.
 3. Techniki nożne i ręczne
  • yop cha jirugi
  • ap moorup
  • dwit cha jirugi
  • yop cha jirugi po obrocie
  • goro chagi
  • naeryo chagi po obrocie
  • bandae goro chagi
  • bandae dollyo chagitwimyo yop cha jirugi
  • twimyo goro chagi
  • twimyo naeryo chagi
  • twimyo dwit cha jirugi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 180°
  • twimyo dolmyo naeryo chagi 180°
  • twimyo bandae goro chagi
  • twimyo bandae dollyo chagi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 360°
  • twimyo dolmyo dollyo chagi 360°
  • gunnun so kyocha joomuk najunde noollo makgi
  • gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
  • niunja so sonkal najunde daebi makgi
  • gunnun so dwijibun sonkut tulgi
  • niunja so doo palmok najunde miro makgi
  • kyocha so kyocha joomuk noollo makgi
  • annun so bakat palmok san makgi
  • moa so dung joomuk yopdwi taerigi (w miejscu)
 4. Rozbicia
  • ap joomuk jirugi – 1 – 2 deski
  • ap cha busigi – 2 deski
  • yop cha jirugi – 2 deski
  • dollyo chagi – 2 deski
  • yop cha jirugi po obrocie – 2 deski
  • twimyo nopi ap cha busigi – 1 deska
  • twimyo nomo yop cha jirugi przez 4 osoby – 1 deska
  • twimyo dollyo chagi – 1 deska (wys. głowy)
 5. Test sprawności
 6. Teoria

2 KUP

 1. Tull
  • Toi – Gye
  • Znajomość Hwa – Rang
 2. Sparring
  • walka tradycyjna 10el.
  • jayu matsogi
  • hosin – sul
 3. Techniki nożne i ręczne
  • yop cha jirugi
  • ap moorup
  • dwit cha jirugi
  • yop cha jirugi po obrocie
  • goro chagi
  • naeryo chagi po obrocie
  • bandae goro chagi
  • bandae dollyo chagi
  • twimyo yop cha jirugi
  • twimyo goro chagi
  • twimyo naeryo chagi
  • twimyo dwit cha jirugi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 180°
  • twimyo dolmyo naeryo chagi 180°
  • twimyo bandae goro chagi
  • twimyo bandae dollyo
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 360°
  • twimyo dolmyo dollyo chagi 360°
  • i-jung dollyo chagi
  • i-jung yop cha jirugi
  • mikulmyo dollyo chagi
  • mikulmyo yop cha jirugi
  • twimyo bandae dollyo chagi 360°
  • twimyo bandae goro chagi 360°
  • niunja so ollyo jirugi
  • niunja so baro kaunde jirugi
  • niunja so yop palkup taerigi
  • moa so an palmok nopunde yopap makgi (w miejscu)
  • annun so sonbadak miro makgi
  • soo jik so sonkal naeryo taerigi
 4. Rozbicia
  • ap joomuk jirugi – 2 deski
  • dung joomuk terigi – 1 deska
  • ap palkup terigi – 2 deski
  • ap cha busigi – 2 deski
  • dollyo chagi – 2 deski
  • yop cha jirugi – 2 deski
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi – 2 deski
  • twimyo bandae dollyo chagi – 1 deska (wys. głowy)
  • twimyo nopi ap cha busigi – 1 deska
  • twimyo nomo yop cha jirugi przez 5 osób – 1 deska
 5. Test sprawności
 6. Teoria

1 KUP

 1. Tull
  • Hwa – Rang
  • Znajomość Choong – Moo
 2. Sparring
  • walka tradycyjna 15el.
  • jayu matsogi
  • hosin – sul
 3. Techniki nożne i ręczne
  • yop cha jirugi
  • ap moorup
  • naeryo chagi po obrocie
  • bandae goro chagi
  • bandae dollyo chagi
  • twimyo dwit cha jirugi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 180°
  • twimyo dolmyo naeryo chagi 180°
  • twimyo bandae goro chagi
  • twimyo bandae dollyo chagi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 360°
  • twimyo dolmyo dollyo chagi 360°
  • i-jung dollyo chagi
  • i-jung yop chagi
  • mikulmyo dollyo chagi
  • mikulmyo yop cha jirugi
  • twimyo bandae dollyo chagi 360°
  • twimyo bandae goro chagi 360°
  • goro-dollyo
  • i-jung yop cha jirugi po obrocie
  • bandae goro-dollyo
  • mikulmyo goro chagi
  • mikulmyo naeryo chagi
  • annun so bakat palmok kaunde ap makgi
  • annun so dung joomuk nopunde yop taerigi
  • niunja so bakat palmok najunde makgi
  • niunja so kyocha sonkal kaunde yop makgi
  • gunnun so sonkal dung nopunde ap taerigi
  • gunnun so sonkal nopunde ap taerigi
  • gunnun so doo sonbadak ollyo makgi
 4. Rozbicia
  • sonkal yop terigi – 2 deski
  • bandae dollyo chagi – 2 deski
  • twimyo ap cha busigi – 2 deski
  • twimyo dollmyo yop cha jirugi 180° – 1 deska (wys. głowy)
  • twimyo nopi ap cha busigi – 1 deska
  • twimyo nomo yop cha jirugi przez 6 osób – 1 deska
  • twimyo yop cha jirugi – 1 deska (wys. głowy)
  • twimyo goro chagi – 1 deska (wys. głowy)
 5. Test sprawności
 6. Teoria