Rodo

RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych

czwartek, 24 maj 2018

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informuję, że:

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Centrum Taekwon-do I.T.F.” z siedzibą Wrocław ul. Ks. J. Poniatowskiego 16/1 przetwarza dane  osobowe członków stowarzyszenia w związku przynależnością do klubu Centrum Taekwon-do I.T.F..
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Centrum Taekwon-do I.T.F., a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

 1. Przetwarzanie przez klub Centrum Taekwon-do I.T.F. dane osobowe członków klubu Centrum Taekwon-do I.T.F. oraz kandydatów na członków klubu Centrum Taekwon-do I.T.F. pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie Centrum Taekwon-do I.T.F..
  Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie.
  Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu Centrum Taekwon-do I.T.F.  albo z wystąpieniem z klubu Centrum Taekwon-do I.T.F.
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – z.semp@tkd.home.pl tel. 501260418.
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu Centrum Taekwon-do I.T.F. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu Centrum Taekwon-do I.T.F., a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych,
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
  7. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub Centrum Taekwon-do I.T.F. dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).